Het dagelijks leven dat we leiden brengt heel wat risico’s met zich mee. Op het werk kan er zomaar eens een ongeval gebeuren waardoor u enige tijd niet of slechts gedeeltelijk in staat bent om nog te werken of zelfs op een normale manier verder te leven. We kunnen nog zo voorzichtig zijn als we willen, het ongeluk schuilt in een klein hoekje en teveel mensen komen dat ongeluk tegen zonder er op een degelijke manier tegen beschermt te zijn. We kunnen ons dan wel niet tegen alle vormen van ongeluk beschermen, maar de ongevallenverzekering kan er in ieder geval voor zorgen dat u er na een ongeval niet alleen voor staat. Het leven blijft immers min of meer z’n normale gang gaan.

Wat is een ongevallenverzekering?
Een ongevallenverzekering keert zoals de naam reeds doet vermoeden een bepaald bedrag uit wanneer de verzekerde een ongeval heeft gehad en door dat ongeval bijvoorbeeld in het ziekenhuis dient te worden opgenomen, de verzekerde niet meer in staat is om zijn of haar werk verder te zetten of in het ergste geval wanneer de verzekerde is komen te overlijden. Steeds wordt het bedrag aan de verzekerde zelf uitgekeerd, alleen wanneer de verzekeringnemer is komen te overlijden zal aan de nabestaanden worden uitgekeerd. Er zijn ook een aantal zaken die worden gedekt door de verzekering die op het eerste zicht niet overeenkomen met de voorwaarden. Denk hierbij vooral aan zaken als een zonnesteek, wondinfectie, bloedvergiftiging, verstuiking, ontwrichting en zelfs eventuele lichamelijke schade die voortkomt uit het in water of een andere vloeistof vallen met als doel om een mens of dier te beschermen.

Hoe wordt een ongevallenverzekering ingedeeld?
We kunnen er doorgaans vanuit gaan dat een ongevallenverzekering uit vier verschillende delen bestaat. We spreken over rubriek A tot en met D:

  • Rubriek A voorziet een eenmalige uitkering wanneer de verzekerde komt te overlijden. Het spreekt vanzelf dat deze uitkering gebeurt met de nabestaande(n) als begunstigde(n).
  • Rubriek B zorgt er dan weer voor dat de verzekerde een eenmalige uitkering ontvangt in geval van blijvende invaliditeit. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd is afhankelijk van de mate van invaliditeit.
  • Rubriek C zorgt er dan op zijn beurt weer voor dat de verzekeringnemer in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid een bepaalde uitkering ontvangt. Er wordt hierbij wel streng nagegaan over welke periode dat dient te gebeuren.
  • Rubriek D keert u een bepaald bedrag uit per dag dat u in het ziekenhuis dient te worden opgenomen.

Het is de verzekeringnemer zelf die beslist hoe de verzekerde som per rubriek wordt ingedeeld. Hou er wel als vanzelfsprekend rekening mee dat hier bepaalde voorwaarden en grenzen aan verbonden zijn.